Põhjaliku selgituse esitatavate dokumentide kohta leiad:  Maksetaotluse esitamise kontroll-leht

Projektitoetuse saaja viib ellu tegevuse või teeb investeeringu ja esitab PRIAle tegevuse elluviimist või investeeringu tegemist tõendavad dokumendid kuni neljas osas ühe projektitaotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

 • 2016. - 2017. aastal esitatud taotlustele esitatakse maksetaotlus vanas e-prias (vali teenused, edasi MAK ja EKF investeeringutoetused ning seejärel investeeringutoetuste kuludokumentide esitamine)
 • 2018. aastal ja hiljem esitatud taotlustele esitatakse maksetaotlus uues e-prias (vali taotlemine ja seejärel esita maksetaotlus/kulutuste aruanne).

Projektitoetuse väljamaksmiseks esitab projektitoetuse saaja pärast investeeringu täielikku või osadena tegemist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist PRIA e-keskkonna kaudu maksetaotluse, koos järgmiste dokumentide ärakirjadega:

 1. hinnapakkumused. Kui on tegemist hoone ehitustegevusega, siis peavad hinnapakkumused olema  PRIA vormil;
 2. tehniliste tingimuste loetelu;
 3. arve-saateleht või arve;
 4. arve tasumist tõendav maksekorraldus või arvelduskonto väljavõte;
 5. üleandmist-vastuvõtmist tõendav dokument, kui toetatav tegevus on ehitamine/parendamine või kui esitatakse maksetaotlus osaliselt tasutud kuludokumentide alusel;
 6. tööleping, töövõtuleping või käsundusleping;
 7. kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise või liisimise korral müüja või liisinguandja kinnituskiri selle kohta, et:
  • masina või seadme ostmiseks ei ole hinnapakkuja varem saanud toetust riigieelarvelistest või muudest ELi või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  • masina või seadme hind on uue samalaadse masina/seadme hinnast madalam;
  • ostetava kasutatud masina/seadme eeldatav kasutusiga on vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 8. kasutatud masina, seadme või eriotstarbelise sõiduki ostmise või liisimise korral hinnapakkumus, millel kajastub uue samalaadse masina või seadme hind;
 9. päevik vabatahtliku tasustamata töö tegemise kohta;
 10. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul Microsoft Exceli tarkvaraga töödeldavas vormingus ehitustegevuse kulude andmed.
 11. Ehitusluba ega kasutusluba eraldi esitama ei pea. PRIA kontrollib ehitusloa olemasolu ehitusregistris esimese maksetaotluse esitamise ajal ning kasutusluba viimase maksetaotluse menetlusel.
 12. Kui oled saanud toetust ehitusprojekti koostamiseks, siis veendu, et sellel on kõik nõutavad logod.
 13. Toetatava tegevuse alustamise majandusaasta kogutulu prognoos s.h avaliku tulu prognoos. Esitavad MTÜ ja SA.
 14. NB! Raamatupidamises peab investeering olema arvele võetud PÕHIVARANA.

Ühisprojekti puhul esitatakse täiendavalt järgmised asjakohased dokumendid:
1. töötasu maksmist ja töötasuga kaasnevate maksude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte;
2. väljavõte palgalehest, millelt on näha töötaja ja tema tööandja nimi, töötajale arvutatud töötasu ning sellest kinnipeetud maksud ja muud kinnipidamised ning makstud töötasu netosumma ja haigushüvitise tööandjapoolne osa;
3. koolituse, seminari, teabepäeva või muu samalaadse ürituse päevakava ja sellest osavõtjate nimekiri, millel on märgitud osalejate kontaktandmed ning allkirjad, välja arvatud massiürituste puhul;
4. eksperdihinnangu või uuringu tellimise korral töövõtuleping ja töö üleandmise-vastuvõtmise akt;
5. lähetusse saatmise korraldus, lähetuskulude aruanne koos majutus- ja sõidukulude dokumentide ja päevarahade arvestusega, lähetuskulude maksmist tõendav arvelduskonto väljavõte ning lähetuse tulemuste kokkuvõte;
6. mootorsõiduki kasutamist tõendavad dokumendid, sealhulgas sõidupäevik odomeetri alg- ja lõppnäiduga ning andmetega sõidu kuupäeva, eesmärgi, läbisõidu, lähte- ja sihtpunkti kohta ning sõiduki registreerimistunnistus

Piirkonnad

Valga

Otepää

Elva