Meede 1 – Töökohad ja teenused - ettevõtluse elavdamine ja töökohtade loomine

Tegevus 1.1 Investeeringud häid töökohti säilitavasse ja/või loovasse mikroettevõtlusse

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-teenuse keskkonnas, vaata ka e-PRIA kasutusjuhendit). NB Esmakordsel toetuse taotlemisel tuleb esmalt registreeruda PRIA kliendiks uues e-PRIAs. Kliendiks registreerumise juhend.
Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. äriplaan koos finantsprognoosidega kolme järgneva majandusaasta kohta, mis mh sisaldab
  1. kassavoogusid,
  2. kasumiaruannet,
  3. bilanssi,
  4. töötajate arvu,
  5. müügikäivet toodete/teenuste lõikes (sh toodetav kogus, keskmine ühiku müügihind ning materjali/kauba kulu ühikule)  NB! Soovitame kasutada EASi isegenereeruvat finantsprognooside vormi.
 2. toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa;
 3. taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri;
 4. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava hoone maksumuse eelarve;
 5. ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro, väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 6. ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alates 30 000 eurost, väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 7. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 8. liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ (mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga);
 9. eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal, kui taotlejaks on MTÜ või SA;
 10. mittetulundusühingul ja sihtasutusel planeeritud tulude jaotus aasta kohta, millal taotleja kavandab investeeringu ellu viia, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal, kui taotlejaks on MTÜ või SA.

Tegevus 1.2 Investeeringud kogukonnale vajalikesse elukondlikesse teenustesse, sh kogukonnateenustesse

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-teenuse keskkonnas, vaata ka e-PRIA kasutusjuhendit)
Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. äriplaan koos finantsprognoosidega kolme järgneva majandusaasta kohta, kus muuhulgas on välja toodud
  1. kavandatud töökohad teise aasta lõpuks pärast projekti lõppu;
  2. kogukonna suurus, kus teenust pakutakse;
  3. klientide arv.
 2. toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa;
 3. taotleja seisukoht, kui taotleja taotleb toetust kogukonnateenusele, kas ta on valmis projekti ellu viima juhul, kui Valgamaa Partnerluskogu üldkoosolek ei kinnita taotlust kuni 90% toetusmääraga kogukonnateenusena (näidis);
 4. taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri;
 5. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava hoone maksumuse eelarve;
 6. ehitise puhul, mille ehitamiseks taotletakse toetust alla 30 000 euro, väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 7. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 8. liikmete nimekiri, kui taotlejaks on MTÜ (mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga);
 9. eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal, kui taotlejaks on MTÜ või SA;
 10. mittetulundusühingul ja sihtasutusel planeeritud tulude jaotus aasta kohta, millal taotleja kavandab investeeringu ellu viia, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal, kui taotlejaks on MTÜ või SA.

Tegevus 1.3 Piirkondlike võrgustike arendamine

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-teenuse keskkonnas, vaata ka e-PRIA kasutusjuhendit).
Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. partneritega ühine tegevuskava 2–4 aasta kohta, mis on kõigi projektipartnerite poolt heaks kiidetud;
 2. projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta (ühisprojekti korral);
 3. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 4. mittetulundusühingul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;
 5. mittetulundusühingul ja sihtasutusel eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal;
 6. mittetulundusühingul ja sihtasutusel planeeritud tulude jaotus aasta kohta, millal taotleja kavandab investeeringu ellu viia, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

Meede 2 – Kogukonnad ja noored - kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks

Tegevus 2.1 „Aktiivne kogukond ja noored" vahendid ja seadmed uute tegevusvõimaluste loomiseks

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-teenuse keskkonnas, vaata ka e-PRIA kasutusjuhendit).

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. projekti kirjeldus (NB projekti kirjelduse vorm on muutunud);
 2. toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa;
 3. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava hoone maksumuse eelarve;
 4. ehitise puhul väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 5. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 6. mittetulundusühingul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;
 7. mittetulundusühingul ja sihtasutusel eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal;
 8. mittetulundusühingul ja sihtasutusel planeeritud tulude jaotus aasta kohta, millal taotleja kavandab investeeringu ellu viia, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

Tegevus 2.2 „Väärt elukeskkond": investeeringud kogukonna- ja noortekeskuste tegevusvõimaluste laiendamiseks kogukonnakokkuleppe alusel

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-teenuse keskkonnas, vaata ka e-PRIA kasutusjuhendit).
Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. projekti kirjeldus (NB projekti kirjelduse vorm on muutunud);
 2. toetatava tegevuse ja kavandatava investeeringu eeldatava maksumuse arvestus kululiikide kaupa;
 3. ehitusteatise- või ehitusloakohustusliku hoone ehitustegevuse puhul kavandatava hoone maksumuse eelarve;
 4. ehitise puhul väljavõte eelprojekti joonistest koos eelprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras ning kui ei taotleta
  toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 5. ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.
 6. mittetulundusühingul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;
 7. mittetulundusühingul ja sihtasutusel eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal;
 8. mittetulundusühingul ja sihtasutusel planeeritud tulude jaotus aasta kohta, millal taotleja kavandab investeeringu ellu viia, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

Meede 3 - Valgamaa tuntus ja maine - algatused piirkonna võimalustest teadvustamiseks väljaspool maakonda

Projektitoetuse taotluse avaldus (täidetakse e-teenuse keskkonnas, vaata ka e-PRIA kasutusjuhendit).

NB! Esmakordsel toetuse taotlemisel tuleb esmalt registreeruda PRIA kliendiks uues e-PRIAsKliendiks registreerumise juhend.

Lisaks avaldusele laaditakse e-teenuse keskkonnas üles järgmised dokumendid:

 1. partneritega ühine tegevuskava (turunduskava) 2-4 aasta kohta, mis on kõigi projektipartnerite poolt heaks kiidetud. NB! Palume kindlasti tutvuda hindamiskriteeriumidega, et tegevuskava sisaldaks hindamiseks vajalikku informatsiooni.
 2. projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
 3. mittetulundusühingul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, v.a usulised ühendused;
 4. mittetulundusühingul ja sihtasutusel eelmise majandusaasta tulude jaotus, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal;
 5. mittetulundusühingul ja sihtasutusel planeeritud tulude jaotus aasta kohta, millal taotleja kavandab investeeringu ellu viia, millest nähtub avaliku sektori (riigi, kohaliku omavalitsuse või nende ühenduse, muu avalik-õigusliku juriidilise isiku) toetuse osakaal.

Vaata ka

fb logo

pria1

louna eesti kupongirmt 2016 2017 esikaas

  leader lood 2009 2014 

adapter_banner-small-1.jpg

Tankla film_2

Ilus maa

Tankla aastaraamat

Leader_liit_logo.png

Valgamaa klalood2 

cropped-cropped-ng-louna-eesti-logo-3001 

Maale-elama

 

maainfo

Valgamaa arenguagentuur

Piirkonnad

Karula

Otepää

Palupera

Puka

Sangaste

Taheva

Tõlliste

Õru